ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Με τo Δημήτρη Μαυρόπουλο

Ξεκινάει καὶ ἐφέτος (2016-2017) μία σειρὰ 25 μαθημάτων μὲ στόχο:

νὰ ὑπενθυμίσουν τοὺς ὅρους τῆς πίστεως καὶ νὰ διασαφηνίσουν, σὲ μιὰ ἐποχὴ συγχύσεως, τὰ ὅρια διακρίσεως τῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης ἀπὸ ψευδώνυμες θρησκευτικὲς ἰδεοληψίες. Αὐτὸ θὰ γίνει μὲ τὴν ἔκθεση τῶν θεμελιωδῶν στοιχείων καὶ ὅρων τῆς πίστης καὶ ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐμφαίνονται κυρίως στὰ ὁρώμενα καὶ πραττόμενα γύρω καὶ ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, ὅπου συμπυκνώνεται ὁ ἁγιογραφικὸς καὶ πατερικὸς λόγος καὶ ἡ ἐμπειρία τῶν Ἁγίων της. Γι᾿ αὐτὸ θὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἔκθεση μιᾶς θεωρητικῆς διδασκαλίας, ἐνῶ θὰ ἐπιδιωχθεῖ ἡ βῆμα πρὸς βῆμα ψηλάφηση τῶν πραγμάτων (πεπραγμένων) ποὺ ἐπιτρέπουν νὰ ἀναγνωρίσουμε τὰ κατ᾿ ἀλήθειαν ὑπαρκτὰ ἀπὸ τὰ κατὰ συνθήκην ὠφέλιμα. Ὁ γενικὸς τίτλος τῶν «μαθημάτων» εἶναι:

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Τὰ μαθήματα θὰ γίνονται κάθε Τρίτη, στὶς 7.00 μ.μ., στὸ πατάρι τῶν ἐκδόσεων Ἐν Πλῷ, Χαρ. Τρικούπη 6-10 (ἐντὸς τῆς στοᾶς), ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς πολιτιστικῆς ἑταιρείας «Αἶνος».

Πρόκειται γιὰ μιὰ νοητὴ διάβαση διὰ τοῦ Ναοῦ, ἐκ δυσμῶν πρὸς ἀνατολάς, μὲ τὶς ἑξῆς ἐπὶ μέρους ἑνότητες:

  • Εἰσαγωγή: Ὁ χαρακτήρας τῶν μαθημάτων καὶ τὸ περιεχόμενό τους. Ἱστορία τῆς κατηχήσεως κατὰ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους, κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες, κατὰ τοὺς αἰῶνες μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ καὶ κατὰ τοὺς σημερινοὺς καιρούς.
  • Αὐλή: Ἱστορία καὶ φύση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου. Οἱ ἐμπειρίες του, οἱ γνώσεις του, ὁ κόσμος του. (Ὁ προ-χριστιανικὸς καὶ ὁ ἐξω- χριστιανικὸς κόσμος.) Ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου πρὸ τῆς εἰσόδου στὸ Ναὸ καὶ τὸ ἔργο τοῦ πιστοῦ μετὰ τὴν ἔξοδο ἐκ τοῦ Ναοῦ: ἡ φύση καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς ἀποστολῆς.
  • Κλίμακες: Ἀπὸ τὸν παλαιὸ στὸν νέο ἄνθρωπο. Ἡ προαίρεση (= ἐλευθερία). Ἡ κατανόηση τῆς νόσου (= ἀποτυχίας) καὶ ἡ ἀναζήτηση τῆς κατὰ φύσιν καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ φύση τῆς ἁμαρτίας.
  • Νάρθηκας: Ὁ ἐγκεντρισμὸς στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ διδαχὴ καὶ ἡ μετάνοια. Ἡ ἄσκηση (ὁ ἀσκητικὸς χαρακτήρας τῆς ὁδοιπορίας τοῦ πιστοῦ).
  • Κυρίως Ναός – Τὰ ἄνω τοῦ Ναοῦ: Ὁ Παντοκράτωρ (Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας.) Ἡ Θεοτόκος καὶ οἱ Ἅγιοι.
  • Κυρίως Ναός – Τὰ κάτω τοῦ Ναοῦ: Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ (Κλῆρος καὶ λαός). Τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ κοινωνία τῶν μελῶν τοῦ Σώματος (ἀπὸ τὸ ἄτομο στὸ πρόσωπο).
  • Σολέας: Ἡ Σύναξη. Ὁ λειτουργικὸς χρόνος. Ὁ ἁγιασμὸς τῶν πιστῶν καὶ ἡ ὁδὸς τῆς σωτηρίας.
  • Ἱερὸν Βῆμα: Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τὰ ἔσχατα ὡς παρόντα. Τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
  • Ἁγία Τράπεζα: Τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

 

Τηλέφωνα: Αἶνος 693 2421060 – Ἐν Πλῷ 211 11 98 900

Κόστος συμμετοχῆς: 10,00 € / μάθημα – 8.00 € / κύκλος

Γιὰ ἐπιδοτούμενες συμμετοχὲς παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μαζὶ μας στὸ

[email protected] ή στο τηλέφωνο 693 2421060

 

Download PDF